Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GOBAXTER

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Mobiclaim B.V. (hierna: "GoBaxter", "wij", "ons" of "onze") en kunnen ook worden geraadpleegd op de website (https://www.gobaxter.nl/algemene-voorwaarden).

GoBaxter heeft als doel om de belangen van gedupeerde consumenten te behartigen door op te komen tegen organisaties. GoBaxter heeft een online platform (https://www.gobaxter.nl) waarop consumenten zich kunnen aanmelden en verenigen voor het aanhangig maken en laten beslechten van een mogelijke claim.

Dit document bevat de algemene voorwaarden van GoBaxter die van toepassing zijn op de dienstverlening van GoBaxter.

Wij raden u aan om dit document goed door te nemen omdat deze voorwaarden van toepassing zijn op uw overeenkomst met GoBaxter.

1. Opdracht

 1. Door u aan te melden via https://www.gobaxter.nl (hierna: Website) verleent u aan GoBaxter een opdracht om, indien GoBaxter dat opportuun lijkt, zich in te spannen om (i) de desbetreffende organisatie (hierna: de Organisatie) namens of voor u aansprakelijk te stellen (hierna: de Hoofdvordering), (ii) namens of voor u een vordering in te stellen tegen de Organisatie op grond van de Hoofdvordering, (iii) namens of voor u de Hoofdvordering terug te vorderen of te innen van de Organisatie, hetzij door middel van een rechterlijke uitspraak, hetzij door middel van een schikking onder de voorwaarden zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden (hierna: Opdracht). Door u aan te melden gaat u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden en verklaard u dat deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst van opdracht aan u ter hand zijn gesteld.
 2. GoBaxter mag naar eigen inzicht te bepalen hoe ze de Opdracht uitvoert. GoBaxter kan zelf bepalen of zij handelt in uw naam of op eigen naam bij de uitvoering van de Opdracht.
 3. U heeft zich aangemeld als deelnemer via de Website in verband met een mogelijke claim of collectieve actie tegen een Organisatie. Met uw aanmelding verklaart u dat:
  1. u meerderjarig en handelingsbekwaam bent;
  2. de Hoofdvordering ziet op diensten die u heeft afgenomen als consument en niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  3. u in Nederland woont en dus woonplaats in Nederland heeft;
  4. u de Hoofdvordering nog niet gecrediteerd heeft gekregen en geen kwijting aan de Organisatie heeft verleend;
  5. u de Opdracht tot het terugvorderen van de door u ingediende Hoofdvordering slechts aan GoBaxter heeft verstrekt en niet aan een ander zal verstrekken;
  6. u niet buiten GoBaxter om overeenkomsten zal aangaan of onderhandelingen zal voeren met betrekking tot de Hoofdvordering;
  7. u mag beschikken over de gegevens die u deelt met GoBaxter en dat u deze mag openbaren aan GoBaxter; en
  8. u aan redelijke verzoeken van GoBaxter in verband met het innen van de Hoofdvordering, waaronder begrepen het verlenen van medewerking en het verschaffen van aanvullende informatie, tegemoet zult komen.
 4. GoBaxter mag vertrouwen op de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de door u aan GoBaxter verstrekte gegevens en kennisgevingen. U bent verplicht de verstrekte gegevens actueel te houden door eventuele wijzigingen door te geven door een e-mail te sturen aan info@gobaxter.nl met als onderwerp "wijziging gegevens" met daarin een opgave van te wijzigen gegevens.
 5. GoBaxter kan nadere informatie opvragen, besluiten de beoordeling van de aangebrachte claim te staken en een aangemelde claim zonder opgave van redenen niet te behandelen. GoBaxter zal u daarvan schriftelijk op de hoogte stellen via het door u opgegeven e-mailadres.
 6. GoBaxter is niet verplicht om na uw aanmelding op de Website binnen enige termijn juridische handelingen namens u uit te voeren. De te nemen acties volgen namelijk mede uit de fase waarin een claim zich bevindt. Zo is het in de onderzoeksfase wel al mogelijk voor u om zich aan te melden voor een claim, terwijl GoBaxter dan (mogelijk) nog geen juridische handeling uit zal voeren namens u. GoBaxter zal u schriftelijk op de hoogte houden van de fase waarin een claim zich bevindt via het door u opgegeven e-mailadres.
 7. GoBaxter zal zich inspannen om de Organisatie tot terugbetaling van de Hoofdvordering te bewegen, maar door GoBaxter wordt geen resultaat toegezegd. Als het naar het oordeel van GoBaxter niet mogelijk is om uw Hoofdvordering te innen, dan is GoBaxter gerechtigd om de Opdracht te allen tijde en met onmiddellijke ingang per e-mail op te zeggen. In dat geval eindigt de Opdracht en hoeft u uiteraard niets te betalen.
 8. GoBaxter kan op ieder moment om haar moverende redenen besluiten om de claim of collectieve actie te staken of over te dragen aan derde partij.
 9. Alle mededelingen of kennisgevingen van GoBaxter die verband houden met de Opdracht mogen op of via de Website of een door u opgegeven emailadres worden gedaan.

2. Bevoegdheid inschakelen derden

 1. GoBaxter is bevoegd om bij de uitvoering van de Opdracht en deze algemene voorwaarden om gebruik te maken van dienstverlening door derden en daaraan werkzaamheden uit te besteden. U geeft hierbij volmacht aan GoBaxter, met het recht van substitutie en het recht om derden in te schakelen, om in en buiten rechte alles te doen wat redelijkerwijs nodig is om de Organisatie te bewegen tot terugbetaling van de Hoofdvordering, waaronder in ieder geval begrepen het treffen van een schikking met de Organisatie, alsmede het behalen van een executoriale titel en de executie daarvan, eventueel door overdracht aan een derde.
 2. GoBaxter zal bij het inschakelen van deze derde zorgvuldigheid betrachten, maar is niet aansprakelijk voor fouten van ingeschakelde derden.

3. Belangrijke risico's

 1. Het is belangrijk dat u de risico's die verband houden met de overeenkomst van opdracht en de algemene voorwaarden goed begrijpt. Om verschillende redenen en oorzaken bestaat het risico dat de Hoofdvordering niet geïnd kan worden en dat u daardoor ook geen vergoeding ontvangt. Dit betekent doorgaans ook dat uw mogelijke claim niet opnieuw aanhangig gemaakt kan worden en dat u nooit een vergoeding zal ontvangen van de Organisatie.
 2. GoBaxter zal zich inspannen haar taakstelling en verantwoordelijkheden zo goed mogelijk uit te voeren. GoBaxter is niet aansprakelijk voor het uitblijven van een (gedeeltelijke) betaling van de Hoofdvordering of vergoeding van schade van welke aard dan ook geleden door u, behoudens in het geval van bedrog, opzet of bewuste roekeloosheid van GoBaxter.
 3. De eventuele aansprakelijkheid van GoBaxter is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat u als Vergoeding (exclusief omzetbelasting) aan GoBaxter hebt betaald en/of verschuldigd bent of kan zijn in verband met de Opdracht, met een maximum van vijfhonderd euro (€500).
 4. GoBaxter is niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt door de door haar ingeschakelde derden behoudens in het geval van bedrog, opzet of bewuste roekeloosheid van GoBaxter.

4. Betaling en kosten

 1. De Opdracht is gebaseerd op het no-cure-no-pay-principe. Er zijn voor u als deelnemer geen kosten verbonden aan uw deelname tenzij er succes geboekt wordt bij het innen van de Hoofdvordering.
 2. Over het deel van de Hoofdvordering dat de Organisatie terugbetaalt, bent u als loon maximaal 25% provisie verschuldigd aan GoBaxter (hierna: Vergoeding). De Vergoeding kan ook lager uitvallen, afhankelijk van hoe intensief en langdurig het traject zal zijn. Indien de Organisatie betaalt, zal GoBaxter de door u verschuldigde Vergoeding verrekenen en de overige minimaal 75% op het door u kenbaar gemaakte Nederlandse bankrekeningnummer storten. Als onderdeel van een eventuele schikking kan GoBaxter met de Organisatie overeenkomen dat een deel van de door u verschuldigde Vergoeding door de Organisatie direct aan GoBaxter wordt voldaan. Indien een Vergoeding in natura wordt ontvangen van de Organisatie, wordt de Vergoeding berekend over de waarde van die Vergoeding. GoBaxter zal proberen om te zorgen dat de Organisatie ook de Vergoeding aan u vergoedt.
 3. Om de betaling van uw vordering af te dwingen, moet GoBaxter kosten maken. Om deze kosten te dekken kan de Hoofdvordering mogelijk worden verhoogd met (buiten)gerechtelijke kosten en wettelijke rente. Alle bedragen en kosten die in verband met het innen van de Hoofdvordering op de Organisatie kunnen worden verhaald komen toe en zijn verschuldigd aan GoBaxter. GoBaxter zal deze bedragen eventueel verrekenen met het door de Organisatie betaalde bedrag. Een voorbeeld: Er is sprake van een Hoofdvordering van €400 verhoogd met €150 aan (buiten)gerechtelijke kosten. In dat geval ontvang u in geval van succes, waarbij het volledige bedrag van de Hoofdvordering en de (buiten)gerechtelijke kosten geïnd kan worden van de Organisatie, €300 euro (75% van €400). GoBaxter ontvangt dan een Vergoeding van €100 plus de (buiten)gerechtelijke kosten. Indien er geen sprake is van succes en geen bedrag geïnd kan worden van de Organisatie dan ontvang u geen bedrag, maar u hoeft GoBaxter ook niets te betalen.
 4. U verklaart zich ermee akkoord dat de Organisatie de Hoofdvordering en kosten, of enige gedeelten daarvan, uitsluitend bevrijdend kan voldoen aan GoBaxter. Uiteraard wordt het aan u toekomende gedeelte daarvan, zoals hierboven beschreven, vervolgens door GoBaxter aan u betaald.

5. Herroeping of intrekking

 1. Tot 14 dagen na verzending van na de bevestiging van de Opdracht kunt u de Opdracht kosteloos herroepen. Bij voorkeur ontvangen wij uw beëindiging per e-mail aan info@gobaxter.nl met als onderwerp "herroeping Opdracht" gevolgd door uw e-mailadres(sen). U krijgt binnen 10 werkdagen een bevestiging van beëindiging.
 2. U kunt de Opdracht op ieder moment kosteloos beëindigen door een schriftelijke mededeling aan GoBaxter. Bij voorkeur ontvangen wij uw beëindiging per e-mail aan info@gobaxter.nl met als onderwerp "herroeping Opdracht" gevolgd door uw e-mailadres(sen). U krijgt binnen 10 werkdagen een bevestiging van beëindiging.
 3. U bent geen kosten of Vergoeding verschuldigd aan GoBaxter als u de Opdracht beëindigd, tenzij u de Opdracht beëindigd nadat door GoBaxter succesvol een executoriale titel is verkregen of nadat een schikking is bereikt met de Organisatie. In dat geval bent u de volledige Vergoeding verschuldigd alsmede de toegewezen of overeengekomen (buiten)gerechtelijke kosten en wettelijke rente.

6. Geldigheid en wijzigingen

 1. Indien een bepaling van deze de algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van de algemene voorwaarden onverlet. Een ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.
 2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden dan deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk niet geaccepteerd.
 3. GoBaxter kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Alle wijzigingen zijn bindend 30 dagen nadat zij op de Website zijn gepubliceerd of aan per email aan u zijn medegedeeld en u binnen 30 dagen geen bezwaar heeft gemaakt tegen de wijzigingen.

7. Privacy

 1. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verwerkt conform de privacyverklaring van GoBaxter. De privacy verklaring is te raadplegen via https://www.gobaxter.nl/privacybeleid.

8. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden worden exclusief beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter te Utrecht, Nederland is bij uitsluiting bevoegd geschillen die verband houden met de Opdracht of deze algemene voorwaarden te beslechten tenzij u ons binnen een maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen laat weten dat u het geschil wil laten beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter. Dit beding sluit hoger beroep en cassatie niet uit.