Algemene voorwaarden

PRIVACYVERKLARING GOBAXTER

Inleiding

Deze privacyverklaring is opgesteld door Mobiclaim B.V. (hierna: "GoBaxter", "wij", "ons" of "onze") en kan ook worden geraadpleegd op de website van GoBaxter (https://www.gobaxter.nl/privacybeleid).

GoBaxter is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wij respecteren uw privacy, beschermen uw persoonsgegevens goed en handelen in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG") en de Uitvoeringswet AVG.

In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken, op welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren en wat uw rechten zijn om uw persoonsgegevens te kunnen beschermen.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring goed doorleest. Aangezien wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen, raden wij u aan om deze webpagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

In geval wij uw persoonsgegevens voor een ander doel willen gebruiken dan beschreven in deze privacyverklaring, dan zullen wij u hierover uiteraard vooraf actief informeren. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 maart 2023.

1. Wie zijn wij?

GoBaxter is een besloten vennootschap gevestigd aan de Prinses Marielaan 20 in Bussum. De hoofdvestiging van GoBaxter is gevestigd aan de Balboastraat 20-C2 in Amsterdam. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72605014. U kunt ons per e-mail bereiken op info@gobaxter.nl.

2. Wat betekenen de begrippen uit de AVG?

In deze privacyverklaring gebruiken wij een aantal termen uit de AVG. Hieronder lichten wij toe wat deze termen betekenen.

 • persoonsgegevens: alle informatie die indirect of direct over een persoon gaat, of informatie die naar een persoon te herleiden is waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene), waaronder u, kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. U kunt hierbij denken aan namen, adressen, telefoonnummers, financiële gegevens en IP-adressen;
 • verwerken: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens;
 • verwerkingsverantwoordelijke: een (rechts)persoon, zoals GoBaxter, die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; en
 • verwerker: een (rechts)persoon, die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke, zoals GoBaxter, persoonsgegevens verwerkt.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn onder andere:

 • persoonlijke gegevens zoals uw voorletters, voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en woonplaats;
 • contactgegevens zoals uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • overige persoonsgebonden gegevens zoals uw bankrekeningnummer;
 • persoonsgegevens in documenten die aan ons worden verstrekt ter onderbouwing van een claim en/of aanmelding;
 • persoonsgegevens in correspondentie en communicatie die wij met elkaar uitwisselen;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, gegevens over het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder 5. genoemde doelen.

U wordt uitdrukkelijk verzocht om geen bijzondere persoonsgegevens met ons te delen. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op bijvoorbeeld uw politieke voorkeur, godsdienst, gezondheid of strafrechtelijke verleden. De AVG verbiedt de verwerking van deze gegevens, met uitzondering van een aantal situaties die de wet omschrijft.

4. Op welke manier verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens op meerdere manieren. Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat meestal omdat u zelf contact met ons heeft opgenomen en u daarbij informatie over uzelf heeft gegeven. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u ons een opdracht voor dienstverlening geeft, u via de website in contact treedt of een vraag stelt, als u onze website bezoekt of ons een e-mail stuurt.

Verder verzamelen wij persoonsgegevens door het raadplegen van openbare bronnen.

5. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

GoBaxter verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden op basis van toestemming, op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst, wettelijke verplichting en/of in verband met een gerechtvaardigd belang.

GoBaxter verwerkt uw persoonsgegevens met het doel om:

 1. uw deelname aan een bepaalde claim actie te registeren en te beoordelen zodat u kan deelnemen aan de collectieve actie of claim, bewijsstukken kan toesturen, de voortgang van het dossier kunt volgen en met ons kan corresponderen en/of u te benaderen voor uw deelname aan een toekomstige claim anders dan de claim waarvoor u zich heeft aangemeld. De grondslag voor deze verwerking ligt in het aangaan van of in de aanloop van het sluiten van de overeenkomst met elkaar. Daarnaast heeft GoBaxter een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken zodat wij een claimadministratie kunnen voeren en bewijs kunnen verzamelen in het kader van een collectieve actie of claim.
 2. een mogelijke collectieve actie of claim af te handelen door het ontvangen, beoordelen, corresponderen over, verwerken en behandelen van uw aanmelding en/of claim, waaronder het voeren van schikkingsonderhandelingen of juridische procedures, het bijhouden van een administratie en een archief. De grondslag voor deze verwerking ligt in het aangaan van of in de aanloop van het sluiten van de overeenkomst met elkaar. Daarnaast heeft u een gerechtvaardigd belang op de hoogte gehouden te worden van uw claim en hebben wij een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken zodat wij een claimadministratie kunnen voeren en bewijs kunnen verzamelen in het kader van een collectieve actie of claim. Wij moeten deze persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichting tot het voeren van een financiële/fiscale administratie.
 3. te corresponderen met andere contactpersonen in het kader van onze activiteiten zoals met de rechtbanken, gerechtshoven, de hoge raad, wederpartijen, verzekeraars, advocaten en adviseurs. De grondslag voor deze verwerking ligt in het aangaan van of in de aanloop van het sluiten van de overeenkomst met elkaar. Daarnaast heeft GoBaxter een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken zodat wij uw claim kunnen behandelen.
 4. onze website correct te laten functioneren, monitoren en verbeteren. GoBaxter heeft een gerechtvaardigd belang om onze website en uw gedrag op onze website te monitoren zodat wij u een goedwerkende en veilige website kunnen aanbieden.
 5. advertenties weer te geven die zijn toegesneden op individuele gebruikers. GoBaxter heeft een gerechtvaardigd belang om de aangeboden advertenties te optimaliseren.

Voor zover de verwerking geschiedt met uw toestemming bent u te allen tijde gerechtigd deze toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan. Als wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken, dan kunnen wij u niet assisteren bij uw mogelijke claim.

6. Met wie delen wij persoonsgegevens?

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen omdat wij gebruik maken van hun diensten, zoals een deurwaarder of een advocaat en uw persoonsgegevens daarvoor verwerkt moeten worden. Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen in ons IT-systeem. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Daarnaast kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens moeten verstrekken omdat wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- of regelgeving, omdat wij daartoe verplicht zijn in het kader van een juridische procedure en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen

Ten aanzien van deze derde partijen aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, kunnen zich twee situaties voordoen:

 • de derde partij is zelf ook verwerkingsverantwoordelijke en dus zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens; of
 • de derde partij heeft te gelden als verwerker van GoBaxter in welk geval wij een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde partij die voldoet aan de voorwaarden die de AVG daaraan stelt.

GoBaxter geeft uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, d.w.z. de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld en vastgelegd. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan zullen zij worden vernietigd of gewist.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de duur van eventuele rechtsgangen, schikkingsonderhandelingen en zolang uw dossier actief is. Daarna archiveren wij uw dossier en bewaren wij uw persoonsgegevens voor maximaal voor periode van [20] jaar.

Daarnaast kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Zo kan sprake zijn van een wettelijke bewaarplicht zoals voor fiscale wetgeving factuur- en betaalgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren wij in ieder geval voor een periode van 7 jaar met een maximum van [20] jaar.

8. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Wij zullen tussentijds onze beveiligingsmaatregelen evalueren om passende bescherming te blijven bieden.

9. Welke rechten heeft u als betrokkene?

U heeft verschillende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het recht op informatie over de verwerkingen;
 • het recht op inzage in uw persoonsgegevens;
 • het recht op correctie van uw persoonsgegevens als deze niet kloppen;
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van uw persoonsgegevens; en
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet (waaronder de AVG en de Uitvoeringswet AVG) aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen te voldoen of omdat uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Wij zullen u uiteraard gemotiveerd informeren indien wij aan een bepaald verzoek geen gehoor geven of kunnen geven.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10. Hoe kunt u ons bereiken?

Indien u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens of misbruik vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@gobaxter.nl.